សូមស្វាគមន៏ដែលបានមកកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Hour Huy Container ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបាននាំចូលនូវប្រភេទទូរកុងតៃន័រពីប្រភេទផ្សេងដែលជាម្ចាស់ដើម ហើយពួកយើងក៏ទទួលធ្វើទូរកុងតៃន័រជាលក្ខណៈការិយាល័យ និង ជាលក្ខណៈជាផ្ទះផងដែរ។

Welcome to Hour Huy Container website. We have all kind of empty container that import from Origin Country with cargoes worthy. We also set up office container or mobile container or house container too.

Selling Empty Container

• Sell all kind of Empty container 20’DC, 40’DC, 40’HC, 45’HC, REFFER, OPEN TOP. FLAT, TANKS….
• We provide all kind of Empty container or used shipping container.

Selling Office Container

• Sell office, house, mobile container all size.
• We can set up all kind of office container or mobile container and house container.